Boverket har fått i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. Det innebär att Boverket ska samla in och sprida kunskap för bättre byggande och förvaltning samt identifiera och förebygga systematiska fel. Syftet är att vi ska få en bättre inomhusmiljö och att vi ska minska samhällets kostnader för fel, brister och skador. Den 27 juni 2019 sände Boverket webseminariet “Fukt i byggnader – en kostsam historia”. Du kan se det HÄR.

Kartläggning av byggskador

Boverkets kartläggning över byggskador visar att majoriteten av skadorna är vatten- eller fuktrelaterade. Vanligaste orsaken till skador är läckande låglutande yttertak, men även till exempel läckande gårds- och terrassbjälklag, läckande fasader, läckor i skarvar mellan olika fasadmaterial och fukt i konstruktionen under byggtiden är vanligt.

Vi är dåliga på att täcka våra byggen och att skydda materialet som ligger utomhus under byggtiden. Läckande vattenrör är också vanligt förekommande, och att vi idag har fler vattenanslutna maskiner i köket än förr gör att skadorna ökar kraftigt och idag är lika dominerande som vattenskador i våtrum.

Ventilationen kan skapa problem på grund av att den är tekniskt avancerad och svår att underhålla. Dålig ventilation leder till att fukt inte transporteras bort korrekt, vilket i sin tur leder till fuktskador och mikrobiell påväxt.

Fukt och vattenskador är en kostsam historia och konsekvenserna blir höga för att åtgärda de skador och fel som uppstår. Nedan ser ni kostnaderna för åtgärder som baserar sig på 2016 års produktionsvolymer.

Under byggandet inom ramen för produktionstiden                                      7-17 miljarder SEK/år

Tiden efter garantitiden och efter produktionen                                             17-21 miljarder SEK/år

Ineffektivt användande av resurser                                                                    35 miljarder SEK/år

Tillsammans blir detta 39-73 miljarder kronor och det motsvarar ett produktionsbortfall på mellan 27 000 – 33 000 lägenheter per år. Lägger vi till andra effekter, så som minskade intäkter på grund av exempelvis försenade projekt och badwill, så tillkommer ytterligare 24 – 38 miljarder kronor. Då är vi uppe i 83-111 miljarder kronor årligen

Konsekvenserna blir också att vi får problem med hälsan och det uppstår sjukvårdskostnader för att ta hand om folk som blivit sjuka. Vi vet idag att var femte person besväras av inomhusmiljön (2 miljoner människor) och att 19 % bor i hus med synlig fukt eller mögel.

Fel, brister och skador ökar utsläppen av växthusgaser och det ökar även mängden bygg och rivningsavfall. Dominerande orsaker är vatten och fukt och så har det sett ut under flera decennier. Boverket kan även konstatera att vi orsakar detta tillsammans i alla skeden, från planering, projektering och produktion till förvaltning.

Varför blir det då fel?

Branschen bedömer att det rör sig om brist på kompetens och tid, samt att vi är dåliga på att ta vara på erfarenheter. Men även att det beror på brist på engagemang, motivation, resurser och att det är ont om starka byggherrar. Andra orsaker är oprövade nya material och produkter. Utvecklingen måste fortsätta då den är nödvändig för att möta samhällets krav på miljö och energi, men vi måste samtidigt bli bättre på att prova materialen innan vi använder dem i verksamheten. Ett annat problem är att det kostar för lite att göra fel för dem som orsakar felen. Kunskapen om hur man bygger rätt finns, men man upplever att det är svårt att få berörda aktörer att tillämpa den.

Vilka regler gäller för fukt?

Syftet med reglerna är att styra byggnadernas utformning och konstruktion så att inte fukt orsakar skador som kan påverka människors hygien och hälsa.

Ett grundläggande krav som är viktigt är att fuktsäkerhetsprojekteringen, alltså fuktsäkerhetsarbetet, görs systematiskt genom hela byggprocessen. Till sin hjälp har branschen tagit fram en metod för en fuktsäker byggprocess, ByggaF. Där kan byggherren få hjälp med planering, kommunicering och dokumentering av fuktarbetet.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

“Det här handlar inte om fukt utan det handlar om människors liv och hälsa.”

Peter Brander, expert på inomhusmiljö, Boverket

Vill du också vara med om att skapa och sprida engagemang för bättre byggande i Sverige?
Använd hashtag #tillsammansbyggervibättre

Recommended Posts